English || नेपाली

Government of Nepal Government of Nepal
Ministry of Agriculture, Land Management and Cooperative
Department of Agriculture
Agribuniness Promotion And Marketing Development Directorate
Agricultural Commodity Export Promotion Programme
flag
Categories
Payment for Bills


Visitor Counter

Website counter
Staff Information

क्र.सं.

कर्मचारीको नाम

पद

श्रेणी

सेवा

समूह

हालको पदमा नियुक्ति मिति

शैक्षिक योग्यता

कैफियत

श्री शंकर प्रसाद साह

व.कृषि अर्थ विज्ञ

रा.प.द्वितीय प्रा.

कृषि

 

एगृ. इको एण्ड

मार्केटिङ्ग

२०६७/०२/०४

एम.एस्सी. एजी.

PRIST कार्यालय दिपायल काजमा

 

श्री रविन्द्रकुमार महथा

व.कृषि अर्थ विज्ञ

रा.प.द्वितीय प्रा.

कृषि

एगृ. इको एण्ड

मार्केटिङ्ग

२०७०/०४/०१

एम.एस्सी. एजी.

जोन कार्यान्वयन इकाई रौतहट काजमा

श्री गोपाल शर्मा लामिछाने

व. कृषि प्रसार अधिकृत

रा.प.द्वितीय प्रा.

कृषि

कृषि प्रसार

२०७१/०४/०१

एम.एस्सी. एजी.

 

श्री चित्र बहादुर रोकाय

व.कृषि अर्थ विज्ञ

रा.प.द्वितीय प्रा.

कृषि

एगृ.इको एण्ड मार्केटिङ्ग

 

 

उच्च मुल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, सुर्खेत काजमा

श्री श्यामराज मिश्र

कृषि अर्थ विज्ञ

रा.प.तृतीय.प्रा.

कृषि

एगृ. इको एण्ड मार्केटिङ्ग

२०६५/०२/१०

बि.ए.

 

श्री सम्झना कोइराला

कृषि अर्थ विज्ञ

रा.प.तृतीय.प्रा.

कृषि

एगृ. इको एण्ड मार्केटिङ्ग मार्केटिङ्ग

२०६७/०६/१९

एम.ए.अर्थशास्त्र

 

 

कषि अर्थ विज्ञ

रा.प.तृतीय.प्रा.

कृषि

एगृ. इको एण्ड मार्केटिङ्ग

 

 

 

श्री नवराज वाग्ले

लेखा अधिकृत

रा.प.तृतीय.प्रा.

प्रशासन

लेखा

२०६९/१२/२०

बि.ए.

 

श्री यमुना प्रधानाङ्ग

टा.ना.सु.

रा.प.अनं.प्र.

प्रशासन

सामान्य प्रशासन

२०५२/०२/०५

 एस.एल.सी.

 

१०

श्री विगेन्द्र कुमार मल्ल

लेखापाल

रा.प.अनं.प्र.प्रा.

प्रशासन

लेखा

२०६४/१०/०१

एस.एल.सी.

 

११

श्री रघुनाथ घिमिरे

प्रा.स.

रा.प.अनं.प्र.प्रा.

कृषि

एगृ. इको एण्ड मार्केटिङ्ग

२०६४/१०/१०

एम.ए.

 

१२

श्री नृप श्रेष्ठ

खरिदार

रा.प.अनं.द्वि.

प्रशासन

सामान्य प्रशासन

 

 

 

१३

श्री सविन महर्जन

ह.सवारी चालक

श्रेणीविहीन

प्रशासन

सामान्य प्रशासन

२०६९/१२/२०

 

 

१४

श्री कमल प्रसाद अधिकारी

कार्यालय सहयोगी

श्रेणीविहीन

प्रशासन

सामान्य प्रशासन

२०६९/१२/२०

 

 

१५

श्री रमा अधिकारी

कार्यालय सहयोगी

श्रेणीविहीन

प्रशासन

सामान्य प्रशासन

२०६९/१२/२०

 


 

 
Copyright 2018 @ ACEPP
Powered By: Himalayan IT